ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Cập nhật mới nhất: Ngày 14 tháng 11 năm 2023

ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi là AIdaBOT (“Công ty”, ” chúng tôi”, ” của chúng tôi”). AIdaBOT thuộc quyền quản lý và sở hữu của genkisystem.com

Chúng tôi hoạt động trang web https://aidabot.io/ (” Trang web” ), cũng như mọi sản phẩm và dịch vụ có liên quan khác tham chiếu hoặc liên kết đến các điều khoản pháp lý này ( ” Điều khoản pháp lý” ) (gọi chung là ” Dịch vụ”).

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tại aidabot@genkisystem.com

Các Điều khoản pháp lý này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện giữa bạn, dù là cá nhân hay thay mặt cho một tổ chức (” bạn”) và AIdaBOT, liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Dịch vụ, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản pháp lý này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY, THÌ BẠN BỊ NGĂN CẤM SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên Dịch vụ tùy từng thời điểm được đưa vào đây một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi đối với các Điều khoản pháp lý này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật “Cập nhật mới nhất” ngày của các Điều khoản pháp lý này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ các Điều khoản pháp lý này để luôn được thông báo về các cập nhật. Bạn sẽ phải tuân theo và được coi là đã biết và chấp nhận những thay đổi trong mọi Điều khoản pháp lý sửa đổi khi bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày Điều khoản pháp lý sửa đổi đó được đăng.

Tất cả người dùng là trẻ vị thành niên trong khu vực pháp lý nơi họ cư trú (thường dưới 18 tuổi) phải có sự cho phép và được giám sát trực tiếp bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của họ để sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ của mình đọc và đồng ý với các Điều khoản pháp lý này trước khi bạn sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi khuyên bạn nên in bản sao của các Điều khoản pháp lý này để lưu giữ.

1 - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thông tin được cung cấp khi sử dụng Dịch vụ không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định hoặc khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong khu vực pháp lý đó hoặc quốc gia. Theo đó, những người chọn truy cập Dịch vụ từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Luật áp dụng điều chỉnh: Thỏa Thuận này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Hiệu lực và các trường hợp chấm dứt thực hiện “Điều khoản sử dụng”: Thỏa Thuận này có thời hạn theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ HOẶC thời hạn sử dụng gói dịch vụ mà người dùng lựa chọn. Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc với người dùng, người đăng ký kể từ thời điểm đăng ký, sử dụng tài khoản, hoặc từ thời điểm ký hợp đồng sử dụng dịch vụ (nếu có) tùy theo thời điểm nào đến trước.

Cập nhật, chỉnh sửa phần mềm: Người dùng đồng ý rằng phần mềm AIdaBOT có thể được cập nhật, thay đổi bởi chúng tôi. Người dùng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật để sử dụng phần mềm.

2 - Miễn trừ trách nhiệm

AIdaBOT chỉ cung cấp dịch vụ phần mềm, chúng tôi không can thiệp và không chịu trách nhiệm:

Đối với nội dung: AIdaBOT là một sản phẩm CHATBOT AI, được phát triển để hỗ trợ người dùng trong việc tương tác với khách hàng. Vì vậy, các cuộc trò chuyện liên quan đến phản hồi, cung cấp thông tin và các câu hỏi từ khách hàng sẽ được đội ngũ của bên sử dụng sản phẩm AIdaBOT (Bên thứ ba) xử lý và trả lời. Công ty GENKISYSTEM VIỆT NAM không chịu trách nhiệm trực tiếp trong quá trình thực hiện các tương tác này.

Đồng thời AIdaBOT cũng không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện từ Bên thứ ba về hoạt động của Người dùng. AIdaBOT có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập phần mềm của người dùng khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba.

Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, AIdaBOT có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho AIdaBOT cũng như cộng đồng.

3 - Tạm ngừng cung cấp dịch vụ

AIdaBOT có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ mà không phải hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

4 - QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

4.1 Tài sản trí tuệ của chúng tôi

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trong Dịch vụ (gọi chung là “Nội dung” ), cũng như các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo.

Nội dung và Nhãn hiệu của chúng tôi được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu (và nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác cũng như luật cạnh tranh không lành mạnh) cũng như các hiệp ước ở Vietnam và trên toàn thế giới.

4.2 Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản pháp lý này, bao gồm cả “CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM” phần bên dưới, chúng tôi cấp cho bạn quyền:

chỉ dành cho bạn sử dụng cá nhân, phi thương mại hoặc mục đích kinh doanh nội bộ .

Trừ khi được quy định trong phần này hoặc ở nơi khác trong Điều khoản pháp lý của chúng tôi, không phần nào của Dịch vụ và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào được phép sao chép, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, được cấp phép hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

Nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ, Nội dung hoặc Nhãn hiệu ngoài những gì được nêu trong phần này hoặc ở nơi khác trong Điều khoản pháp lý của chúng tôi, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới: aidabot@genkisystem.com. Nếu chúng tôi cấp cho bạn quyền đăng, sao chép hoặc hiển thị công khai bất kỳ phần nào trong Dịch vụ hoặc Nội dung của chúng tôi, bạn phải xác định chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người cấp phép của Dịch vụ, Nội dung hoặc Nhãn hiệu và đảm bảo rằng mọi thông báo về bản quyền hoặc quyền sở hữu đều xuất hiện hoặc hiển thị khi đăng, sao chép hoặc hiển thị Nội dung của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và đối với Dịch vụ, Nội dung và Nhãn hiệu.

Mọi hành vi vi phạm các Quyền sở hữu trí tuệ này sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng Điều khoản pháp lý của chúng tôi và quyền sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức.

4.3 Nội dung và đóng góp của bạn

Bạn chịu trách nhiệm về những gì bạn đăng hoặc tải lên: Bằng cách gửi cho chúng tôi Bài gửi và/hoặc đăng bài Đóng góp thông qua bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc làm cho Đóng góp có thể truy cập được thông qua Dịch vụ bằng cách liên kết tài khoản của bạn thông qua Dịch vụ với bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của bạn, Bạn:

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Bài gửi của mình và/hoặc Đóng góp và bạn đồng ý hoàn trả rõ ràng cho chúng tôi mọi tổn thất mà chúng tôi có thể phải gánh chịu do bạn vi phạm (a) phần này, (b) quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc (c) luật hiện hành.

Chúng tôi có thể xóa hoặc chỉnh sửa Nội dung của bạn: Mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát bất kỳ Đóng góp nào, chúng tôi sẽ có quyền xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo nếu theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, chúng tôi cho rằng Đóng góp đó có hại hoặc vi phạm các Quy định pháp lý này. Điều kiện. Nếu chúng tôi xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Đóng góp nào như vậy, chúng tôi cũng có thể đình chỉ hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn và báo cáo bạn với cơ quan chức năng.

Vi phạm bản quyền: Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ đều vi phạm bất kỳ bản quyền nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng tham khảo ngay phần “VI PHẠM BẢN QUYỀN ” bên dưới.

5 - CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ.

Với tư cách là người dùng Dịch vụ, bạn đồng ý không:

6 - MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

Chúng tôi đồng ý các hình thức bên dưới của thanh toán:

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và mua hàng hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện thông qua Dịch vụ. Ngoài ra, bạn đồng ý cập nhật kịp thời thông tin tài khoản và thanh toán, bao gồm địa chỉ email, phương thức thanh toán để chúng tôi có thể hoàn tất giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần. Thuế bán hàng sẽ được cộng vào giá mua theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi có thể thay đổi giá bất cứ lúc nào. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng Đồng Việt Nam - VND.

Bạn đồng ý thanh toán mọi khoản phí theo mức giá có hiệu lực đối với việc mua hàng của bạn và mọi khoản phí vận chuyển hiện hành, và bạn ủy quyền chúng tôi sẽ tính phí bất kỳ khoản tiền nào như vậy đối với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn đã chọn khi bạn đặt hàng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ sai sót hoặc nhầm lẫn nào về giá cả, ngay cả khi chúng tôi đã yêu cầu hoặc nhận được khoản thanh toán.

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt thông qua Dịch vụ. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, giới hạn hoặc hủy số lượng mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một phương thức thanh toán và/hoặc các đơn hàng sử dụng cùng địa chỉ thanh toán.

7 - CHẤM DỨT HỢP TÁC

Bất kỳ hoạt động gian lận hay các hành vi vi phạm một trong các điều khoản nói trên sẽ dẫn đến việc dừng thỏa thuận hợp tác mà không cần thông báo trước.

AIdaBOT sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh khi Khách hàng sử dụng không tuân thủ các điều khoản chúng tôi nêu trên.