CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Sửa đổi lần cuối: ngày 14 tháng 11 năm 2023

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ và cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn cũng như cách luật pháp bảo vệ bạn.

Thời điểm áp dụng chính sách này: Chúng tôi sử dụng dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách quyền riêng tư này. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho các dịch vụ mà AIdaBOT cung cấp đến người dùng.

1 - Giải thích và định nghĩa

1.1 Giải thích

Những từ có chữ cái đầu được viết hoa có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

1.2 Định nghĩa

Vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này:

2 - Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

2.1 Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

2.2 Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của Thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, thiết bị duy nhất định danh và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của bạn, hệ điều hành điện thoại di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

2.3 Thông tin từ Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba

Công ty cho phép bạn tạo tài khoản và đăng nhập để sử dụng Dịch vụ thông qua Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba sau:

Nếu bạn quyết định đăng ký thông qua hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân đã được liên kết với tài khoản Dịch vụ truyền thông xã hội bên thứ ba của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email của bạn, hoạt động của bạn hoặc Danh sách liên hệ của bạn được liên kết với tài khoản đó.

Bạn cũng có thể có tùy chọn chia sẻ thông tin bổ sung với Công ty thông qua tài khoản Dịch vụ truyền thông xã hội bên thứ ba của bạn. Nếu bạn chọn cung cấp thông tin và Dữ liệu Cá nhân đó, trong quá trình đăng ký hoặc bằng cách khác, bạn sẽ cấp cho Công ty quyền sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin đó theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi. Các công nghệ chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:

Cookie có thể là Cookie “Liên tục” hoặc “Phiên”. Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn ngoại tuyến, trong khi Cookie phiên sẽ bị xóa ngay khi bạn đóng trình duyệt web của mình.

Chúng tôi sử dụng cả Cookie phiên và Cookie liên tục cho các mục đích được nêu dưới đây:

Loại: Cookie phiên

Quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookie này rất cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và cho phép bạn sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng tài khoản người dùng một cách gian lận. Nếu không có những Cookie này thì các dịch vụ mà bạn yêu cầu sẽ không thể được cung cấp và chúng tôi chỉ sử dụng những Cookie này để cung cấp cho bạn những dịch vụ đó.

Loại: Cookie liên tục

Quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookie này xác định xem người dùng có chấp nhận việc sử dụng cookie trên Trang web hay không.

Loại: Cookie liên tục

Quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện khi bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ của bạn. Mục đích của những Cookie này là mang đến cho bạn trải nghiệm cá nhân hơn và tránh việc bạn phải nhập lại các tùy chọn của mình mỗi khi bạn sử dụng Trang web.

2.5 Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

2.6 Lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu lưu giữ dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ lưu giữ Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

3 - Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu liên quan đến câu hỏi và câu trả lời trong quá trình tương tác với AIdaBOT sẽ được xử lý thông qua API của OpenAI. Điều này có nghĩa là các thông tin mà người dùng cung cấp trong quá trình tương tác với AIdaBOT sẽ được truyền đi và xử lý bởi dịch vụ API của OpenAI.

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu cá nhân, được xử lý tại văn phòng điều hành của Công ty và ở bất kỳ nơi nào khác có trụ sở của các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến — và được duy trì trên — các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực pháp lý chính phủ khác, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của bạn.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và việc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp, bao gồm cả bảo mật của Dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

4 - Xóa dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu chúng tôi hỗ trợ xóa Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.

Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn khả năng xóa một số thông tin nhất định về Bạn khỏi Dịch vụ.

Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của bạn, nếu có và truy cập phần cài đặt tài khoản cho phép bạn quản lý thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần lưu giữ một số thông tin nhất định khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc cơ sở hợp pháp để làm như vậy.

5 - Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

5.1 Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao và tuân theo Chính sách quyền riêng tư khác.

5.2 Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc để đáp ứng yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

5.3 Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn với niềm tin rằng hành động đó là cần thiết để:

5.4 Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Việc bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, phần mềm AIdaBOT được áp dụng các biện pháp tối ưu để nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.

Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro đến dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng gửi cảnh báo cho bạn. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, hoặc đại diện hợp pháp của AIdaBOT truy cập vào dữ liệu cá nhân để thực hiện các công việc xử lý thông tin. Trong đó, bất cứ ai có quyền truy cập vào phần mềm đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt.

5.5 Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con của bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi cần dựa vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn và quốc gia của bạn cần có sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ bạn trước khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

5.6 Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

5.7 Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

5.8 Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Qua email: aidabot@genkisystem.com