NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA TRONG MỖI GIAO DỊCH

1 - Nghĩa vụ của bên bán - Công ty cổ phần Genki System:

2 - Nghĩa vụ người mua hàng: